انجام مقاله عمران | پذیرش مقاله عمران

انجام مقاله عمران | پذیرش مقاله عمران

انجام مقاله عمران | پذیرش مقاله عمران

انجام مقاله عمران | پذیرش مقاله عمران :

چکیده

استفاده از المان های مسلح مانند نیلینگ و انکر به دلیل جاگیر نبودن، بهبود مشخصات خاک بر اثر تزریق، ایمنی بیشتر و امکان استفاده به عنوان سازه نگهبان دائم از روش های پر کاربرد در پایداری گود و ترانشه محسوب می شوند. با توجه به پیچیدگی رفتار گود مسلح تحلیل پایداری گود مسلح با روش اجزا محدود صورت می گیرد. عواملی مانند فواصل مرزی، ابعاد و نوع المان و نوع مدل رفتاری مصالح بر نتایج عددی موثر می باشد. با توجه به پیچیدگی رفتار تنش-کرنش خاک، تاثیر پذیری از مسیر تنش و تاریخچه بارگذاری و وجود آب زیرزمینی جهت شبیه سازی این مصالح، مدل های رفتاری مختلفی پیشنهاد شده است. در این تحقیق تاثیر نوع مدل رفتاری خاک بر پاسخ گود نگهداری شده با انکر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از روش المان محدود در شرایط کرنش مسطح گود مسلح با سیستم انکراژ، برای شرایط هندسی مختلف شبیه سازی شد و نتایج پاسخ گود برای مدل های رفتاری موهر کلومب، دراکر-پراگر، کم کلی اصلاح شده مقایسه شد. برای گود کم عمق مشخص گردید که مدل رفتاری موهرکولمب کمترین تغییرمکان و مدل رفتاری دراگر پراگر بیشترین تغییرمکان جانبی را برای گود داشته است. مدل رفتاری دراگر پراگر به سبب اینکه نتایج بالاتری را در خصوص تغییرمکان جانبی گود و به طور کلی تغییرشکل های گود نشان داده در جهت اطمینان بایستی ملاک کار طراحی و کنترل گود در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: مدل رفتاری، انکراژ، گود مسلح، تغییر مکان جانبی، موهر کلومب، دراکر-پراگر، کم کلی

نتیجه گیری

در انجام این مقاله عمرانی ارزیابی تاثیر مدل رفتاری خاک بر پاسخ حفاری گود نگهداری شده با سیستم انکر در قالب مطالعات پارامتری و با استفاده از روش نرم افزاری و روش عددی المان محدود و نرم افزار آباکوس مورد توجه بود که بر این اساس نتایج زیر حاصل گردید :
– با توجه به نتایج بدست آمده برای گود کم عمق مشخص گردید که مدل رفتاری موهرکولمب کمترین تغییرمکان و مدل رفتاری دراگر پراگر بیشترین تغییرمکان جانبی را برای گود داشته است. مدل رفتاری دراگر پراگر به سبب اینکه نتایج بالاتری را در خصوص تغییرمکان جانبی گود و به طور کلی تغییرشکل های گود نشان داده در جهت اطمینان بایستی ملاک کار طراحی و کنترل گود در نظر گرفته شود. در مجموع پیشنهاد می شود از مدل رفتاری دراکر – پراگر که تغییرات حجمی وابسته به تنش را دارا است در اینحالت استفاده گردد.
– برای گود با عمق متوسط نیز مدل رفتاری موهرکولمب کمترین تغییرمکان و مدل رفتاری دراگر پراگر بیشترین تغییرمکان جانبی را برای گود داشته است. مدل رفتاری دراگر پراگر به سبب اینکه نتایج بالاتری را در خصوص تغییرمکان جانبی گود و به طور کلی تغییرشکل های گود نشان داده در جهت اطمینان بایستی ملاک کار طراحی و کنترل گود در نظر گرفته شود
– برای گود عمیق مدل رفتاری موهرکولمب کمترین تغییرمکان و مدل رفتاری دراگر پراگر بیشترین تغییرمکان جانبی را برای گود داشته است. مدل رفتاری دراگر پراگر به سبب اینکه نتایج بالاتری را در خصوص تغییرمکان جانبی گود و به طور کلی تغییرشکل های گود نشان داده در جهت اطمینان بایستی ملاک کار طراحی و کنترل گود در نظر گرفته شود
– همانطور که مشخص گردید اولا افزایش زاویه نصب انکر منجر به افزایش تغییرمکان جانبی نقطه بالای گود شده است و در ثانی در تمامی حالات نتایج تغییر مکان جانبی برای مدل رفتاری دراگر پراگر بیش از نتایج بدست آمده مشابه براساس مدل رفتاری موهرکولمب بوده است.
– همانطور که مشخص گردید با افزایش طول انکر در هر حالت تغییر مکان جانبی نقطه بالای گود کاهش یافته است و این کاهش در هر حالت قابل توجه بوده است. همچنین تغییرمکان جانبی در حالتی که از مدل دراگر پراگر استفاده گردید در همه حالات بیشتر بود.

 

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.