انجام پایان نامه دکتری مدیریت | انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت دولتی

انجام پایان نامه دکتری مدیریت | انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت دولتی

نتیجه گیری و جمع بندی پایان نامه

بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها و تحلیل یافته‌های پایان نامه در فصل چهارم، در این فصل بر مبنای نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راه کارها می پردازد. «در انجام پایان نامه علمی کار تحقیق همیشه با اجتهاد و اظهار نظر توام باشد و محقق در پایان کار و بر اساس مطالعات انجام شده به طور قاطع نظر خود را در باره موضع اعلام دارد تا به گسترش دامنه معرفتی علم و یافته‌های موجود کمک نماید». (حافظ نیا،256)

خلاصه تحقیق

در انجام پایان نامه ارشد مدیریت حاضر هدف ایجاد اختلال در اخلاق سازمانی توسط مدیریت رسانه بوده است.
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است.
جامعه آماری در این تحقیق کارمندان دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) می‌باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 120 در نظر گرفته شده است. داده‌های پژوهش از طریق ابزار پرسش نامه پایایی و اعتبار پرسش نامه توزیع شده نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. روائی ابزار تحقیق نیز ابتدا توسط استادان راهنما تایید شد و روائی سازه آن نیز با استفاده از مدل آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تحلیل نتایج دادها نیز از آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS  استفاده شد.

نتایج تحقیق

در این بخش، بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل آماری دادها، نتایج مربوط به هریک از فرضیه‌ها مطرح می گردد.
فرضیه 1: به نظر می‌ رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در عفت کارکنان می شود.
همانطور که مشاهده می شود در این آزمون مقدار تقریبی 0.00 برای Sig. یا همان سطح معنی‌داری بدست آمده که از مقدار 0.05= αکوچکتر گردیده است، همچنین آماره T برابر 16.101 محاسبه شده است؛ لذا فرض صفر بطور قوی رد می گردد. به عبارتی تأثیر مدیریت رسانه بر اختلال در عفت معنادار است.
فرضیه 2: به نظر می‌ رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد کارکنان می شود
با توجه به نتایج جدول ذیل، آماره T بدست آمده از نمونه‌های این گروه 7.125 و از1.96Z= بزرگتر است و همچنین سطح معنی داری کوچکتر از 0.05=α است و هر دو مقدار رد فرض صفر را به دنبال دارد. لذا می توان پذیرفت که مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد می شود.
فرضیه 3: به نظر می‌ رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی کارکنان می شود
تجزیه وتحلیل داده‌ها مطابق جدول زیر نشان می‌دهدكه آماره T بدست آمده از نمونه 9.757 است و همچنین بازه اطمینان 95 درصدی عدد صفر را شامل نمی شود. لذا فرضیه صفر رد می‌گردد و می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی می شود.
فرضیه 4: به نظر می‌ رسد میان عفت و اعتماد رابطه وجود دارد.
نتیجه آزمون به شرح جدول ذیل بدست آمده است. ضریب همبستگی پیرسون در این آزمون برابر 68.9% بدست آمده و این بدان معنا است که بین عفت و اعتماد یک رابطه نسبتاً قوی و مستقیم وجود دارد. به عبارتی افزایش عفت، افزایش اعتماد را در پی خواهد داشت و بالعکس افزایش اعتماد، افزایش عفت را به دنبال دارد.
فرضیه پنج: به نظر می‌ رسد بین عفت و حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
مطابق نتایج بدست آمده از آزمون، رابطه بین عفت و حریم خصوصی معنادار بوده (سطح معنی‌داری Sig. کمتر از 0.01=α است) و ضریب همبستگی پیزسون در این آزمون برابر 66.4% محاسبه شده و مانند فرضیه قبل، بیانگر یک رابطه مستقیم و نسبتاً خوب بین عفت و حریم خصوصی می باشد.
فرضیه شش: به نظر می‌ رسد بین اعتماد و حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
نتیجه‌این آزمون نیز در جدول ذیل نشان می دهد که بین اعتماد و حریم خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. مشاهده می شود که ضریب همبستگی پیرسون در این آزمون برابر 70.8% بدست آمده که از مقدار بدست آمده در دو فرضیه قبلی بیشتر است؛ و این مطلب نشان می دهد که در میان این سه مؤلفه از اخلاق سازمانی، رابطه بین اعتماد و حریم خصوصی از همه بیشتر است.

وقتی با کار میدانی صورت گرفته فرضیه های مورد نظر آزمون و تایید می شوند و بر فرضیه ی ایجاد اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی صحه گذاشته می شود جای سوال و پرسش جدی مطرح می شود و آن هم اینکه با توجه به لزوم و اهمیت فراوان رسانه و عدم امکان حذف آن از زندگی بشری،آیا امکان دارد که با تصحیح شیوه ی مدیریت بر رسانه این برآیند را تغییر داده و به تاثیر مثبت مدیریت بر اینترنت بر مولفه های اخلاق سازمانی (عفت،اعتماد،حریم خصوصی)رسید؟
در راستای پاسخ مثبت به پرسش فوق در ادامه راه بردها وراه کارهایی پیشنهاد خواهد شد.

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.