انجام رساله دکتری کشاورزی | انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته کشاورزی

انجام رساله دکتری کشاورزی | انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته کشاورزی

5-1- نتیجه گیری

مطالعه انجام شده روی ذرت برای تعیین دوره بحرانی در شرایط تنش رطوبت نشان داد که تنش خشکی بر روی اغلب صفات اندازه گیری شده اثر معنی داری گذاشت. تنش خشکی قبل از گلدهی بیشترین تأثیر را روی صفات مورد بررسی از جمله عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد نهایی گذاشت. با توجه به نتایج به دست آمده عدم وجین تا مرحله 17 برگی گیاه ذرت بیشترین اثرات معنی دار، را روی کاهش عملکرد واجزای آن گذاشت. به استناد نتایج به دست آمده، دوره بحرانی علف های هرز در شرایط تنش خشکی براساس 5 و 10% افت عملکرد نسبی  به دست آمد، شروع دوره در افت 5%  روز هشتم و پایان دوره روز سی و ششم محاسبه شده است. نتایج بدست آمده در افت عملکرد 10% نیز نشان داد که شروع دوره روز چهاردهم و پایان دوره روز بیست و چهارم است. همچنین  براساس مشاهدات عینی، علف هرز تاج خروس به دلیل داشتن سیستم C4 ، تنفس نوری کم، اشباع فتوسنتزی در شدت های زیاد نور، حساسیت به درجه حرارت های کم، مصرف پر بازده رطوبت  و تحمل بیشتر  تنش خشکی، سطح بیشتری از زمین را نسبت به خرفه( خرفه در دوره پیری فعالیت و تنفس C4  کمتری داشته  و در این دوره تنفس C3  آن افزایش می یابد.) اشغال نمود، تنش خشکی در زمان قبل از گلدهی و  حین گرده افشانی تأثیر معنی داری بر روی عملکرد نهایی و وزن  نهایی بلال گذاشت.

5-2- پیشنهادات

1-انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته کشاورزی با تكرار اين آزمايش با تغيير رقم  ذرت و گونه های مختلف علف هرز
2-تکرار این آزمایش در شرایط تنش های محیطی مختلف از جمله تنش شوری وفلزات سنگین
3- اندازه گیری  صفات مورفولوژيك ، بيولوژيك و بیوشیمیایی ذرت در آزمايش
4-استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی ازجمله سالیسیلیک اسید در شرایط تنش

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.