انجام رساله دکتری مدیریت | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مدیریت

انجام رساله دکتری مدیریت | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مدیریت

هدف از انجام پایان نامه مدیریت حاضر بررسی رابطه بین مهارتهای سه گانه با میزان اثربخشی آنها در بین دبیرستانها ی ناحیه 1 آموزش و پرورش شیراز بود. همچنین هدف ثانویه این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای نظیر جنس، سابقه مدیریت ،سابقه کارو رشته تحصیلی بر مهارتهای سه گانه براثربخشی مدیران است.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ای بود که بر اساس شرح وظایف مدیران تنظیم گردیده بود که مابین مدارس مورد نظر توزیع گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS و   AMOS5 با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی آزمون t برای گروههای مستقل و وابسته، تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری : 

فرضیه اول:

بین مهارت فنی از مهارت‌های چهارگانه مدیریت و اثربخشی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
همانگونه که در جدول 4-4 ملاحظه گردید.برای بررسی این روش همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتیجه میگیریم که بین مهارت فنی مدیران با اثربخشی سازمان رابطه معنادار وجود ندارد. که این نتایج با تحقیقات علاقه بند (1376)،(پرداختچی1372)،(دری 1373)، کاتز (1974) ،سلطانی (1375)همسویی ندارد. در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت که مهارتهای فنی با اثربخشی سازمان تاثیرغیر مستقیم دارد.شاخصهای مهارت فنی همانند امور دانش آموزان ،تسهیلات و تجهیزات آموزشی …. کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

فرضیه دوم :

بین مهارت انسانی از مهارت‌های چهارگانه مدیریت و اثربخشی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
همانگونه که در جدول 4-5 ملاحظه گردید.مقادیر ضریب همبستگی برابر 39/0که این در سطح 001/0 معنادار شده است . ازآنجا که در سطح قابل قبول معناداری کمتر از 05/0 می باشد. بنابراین نتیجه می گیریم بین مهارت انسانی مدیران و اثربخشی سازمان رابطه معناداری وجود دارد. که این نتایج با تحقیقات علاقه بند (1376)،(پرداختچی1372)،(دری 1373)، کاتز (1974) ، سلطانی (1375)همسویی دارد .
در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت که مهارتهای انسانی براثربخشی سازمان تاثیر مستقیم دارد.
کاتز (1974) بیان می‌دارد. مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط مفاهیم و همکاری و انجام دادن کار بوسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه‌های افراد و تإثیرگذاری بر رفتار آنان می‌باشد. داشتن مهارت انسانی مستلزم آن است که مشخص بیش از هر چیز خود را بشناسد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد. از تأثیر گفتار و کردار خویش بر دیگران آگاه باشد و بتواند محیط امن و قابل قبولی برای جلب همکاری و دیگران فراهم سازد. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند در شمار یکی از اعضا مؤثر محیط آموزش در آید و بین اعضای تحت رهبری خود همکاری و تفاهم بوجود آورد باید به حد کافی از مهارت انسانی برخوردار باشدپرداختچی (1372).   در نظريه‌هاي گذشته مهارتهاي مديران را در قالب سه گانه ادراكي، انساني وقتي نشان داده‌اند و اين امر به آن معني بوده است كه در هرم سازماني بودجه از سطوح پايين رده‌هاي مديريتي به بالاترين سطوح مديريت و مديران ارشد حركت كنيم نياز مديران به مهارتهاي تكنيكي كاهش و مهارتهاي ادراكي افزايش خواهد يافت دري (1373) معتقد است كه دانش مديريت في نفسه براي ايجاد شايستگي مديريت كافي نيست.رابرت،کاتز (ترجمه توتونچیان1370ص96). در تحقیقی سطوح، مهارتها ، مهارت ادراکی بیشتر مرکز توجه بوده قرار داد

فرضیه سوم :

بین مهارت ادراکی از مهارت‌های چهارگانه مدیریت و اثربخشی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
در تحليل فرضيه سوم با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون و بر اساس داده‌هاي جدول شماره 4-6، ضريب همبستگي بين مهارت ادراكي مديران و اثربخشي دبيرستانها مقدار 458/0 بدست آمد كه در سطح خطاپذيري 05/0 معني‌دار است، يعني مي‌توان با احتمال 0001/0 مطمئن شد كه بين اين دو متغير رابطه معني‌دار آماري وجود دارد. با افزایش مهارتهای ادراکی،اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد.
در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت که مهارتهای ادراکی  براثربخشی سازمان تاثیر مستقیم دارد.
نتيجه حاصل مؤيد نتايج مطالعات كاتز و ديگر صاحبنظراني است كه در فصل دوم تحت عنوان سيستم مورد اشاره قرار گرفتند و نشان دهنده اين موضوع است كه بينش جامع و احاطه ذهني مدير دبيرستان بر كاركردهاي آموزش و پرورش و اشراف بر نحوه تعامل و چگونگي كار اين واحدها از طريق يگانه‌سازي و وحدت بخشي به كارهاي مدير موجب اثربخشي دبيرستان خواهد شد.
کاتز (1974) معتقد است مهارت ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده فعالیت سازمانی به صورت کل واحد می‌باشد و مدیر آموزش برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند. اولویت‌های آموزشی را تشخیص سازد، باید از مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد. همه مشاغل مدیریت مستلزم کار به مهارتهاست. گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف مهارت‌های سه‌گانه مدیریت لازم و ملزم یکدیگرند، اما ارزش نسبی آنها در سطوح رده‌های مختلف فرق می‌کند. . نتيجه حاصل مؤيد نتايج مطالعات كاتز و ديگر صاحبنظراني است كه در فصل دوم تحت عنوان سيستم باز مورد اشاره قرار گرفتند و نشان دهنده اين موضوع است كه بينش جامع و احاطه ذهني مدير دبيرستان بر كاركردهاي آموزش و پرورش و اشراف بر نحوه تعامل و چگونگي كار اين واحدها از طريق يگانه‌سازي و وحدت بخشي به كارهاي مدير موجب اثربخشي دبيرستان خواهد شد.
پرداختچی (1372) در نظريه‌هاي گذشته مهارتهاي مديران را در قالب سه گانه ادراكي، انساني وقتي نشان داده‌اند و اين امر به آن معني بوده است كه در هرم سازماني بودجه از سطوح پايين رده‌هاي مديريتي به بالاترين سطوح مديريت و مديران ارشد حركت كنيم نياز مديران به مهارتهاي تكنيكي كاهش و مهارتهاي ادراكي افزايش خواهد يافت دري (1373) معتقد است كه دانش مديريت في نفسه براي ايجاد شايستگي مديريت كافي نيست رابرت،کاتز (ترجمه توتونچیان1370ص96). در تحقیقی سطوح، ،مهارتها ،،مهارت ادراکی بیشتر مرکز توجه بوده قرار داد کوالسکی (1992)،لارش ویلاکو(1992)،گالیمر(1993)،همسویی دارد.

فرضیه چهارم :

بین میزان ادراک مدیران و معلمان از مهارتهای سه گانه مدیریتی تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از روش  Tاستودنت برای گروهای مستقل استفاده گردیده .و نتیجه می گیریم که بین ادراک مدیران و معلمان از مهارتهای سه گانه تفاوت معناداری معناداری وجود ندارد. که این نتایج با تحقیقات (سيد عباس‌زاده، 1380) ،استورات(1987)، (عباس زاده، 1376)، استورات(1987)،مک کافی(1980)،مینتزبرگ (1975)،همسویی ندارد.
در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان داشت ،برای درک بهتر در سازمان باید مهارتهای لازم راببیند که این مهارتها در برگیرنده استفاده از روشها تکنیک ها علمی در جهت حل و درک مشکلات و توسعه برنامه عملیات بوده و بدون تحلیل کمتر موفقیتی در برنامه های بلند مدت حاصل می گردد. ولی متاسفانه در این فرضیه بین این دو گروه شکاف بزرگی وجود دارد ادراک معلمان و مدیران بر روی مهارتهای سه گانه تاثیر غیر مستقیمی دارد.

برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی و مشاوره انجام پایان نامه دکتری و مشاوره پایان نامه ارشد با ما تماس بگیرید : 09353132500

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه در ایران

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.